DMCA.com Protection Status

So sánh hệ thống đánh giá chứng chỉ xanh công trình LEED, GREEN MARK, EDGE (Green building)

We will introduce difference Green Codes. Especially Edge know is more attractive to Investors in Vietnam while it’s Global, easier to achieve with strong support from IFC together its available online software. We separate the content of Edge at the bottom.

Popular Green Standards in Viet Nam:

Green building

Overview Green Market in Viet Nam:

Assessment Categories:

Comparison:

Life Cycle Assessment of Product:

LEED:

LEED v4.1 – Materials and Resources:

GREEN MARK:

GREEN MARK – Residential Buildings:

SUMMARY – How to achieve Credit in term of materials:

EDGE and brief:

The EDGE standard does not calculate points in the traditional way; instead, it evaluates projects based on the improvement in energy, water, and material efficiency compared to a local baseline building for comparison (Improved case vs. Base case). EDGE has three levels of certification: EDGE Certified (considered as basic), EDGE Advanced, and EDGE Zero Carbon (this certification requires not only meeting the advanced certification level but also not emitting additional CO2 during operation).

In order to achieve EDGE certification, your project needs to achieve at least a 20% saving/efficiency in three areas: energy, water and materials (totaling a minimum of 60%). Specifically, energy and water determine the level of savings, while materials determine the level of CO2 emission reduction.

When using low-carbon concrete, EDGE will assess the levels of CO2 emission reduction compared to using traditional concrete to determine the percentage of reduction. Here are the steps you can take to better understand the scoring:

 1. Calculate the Baseline: First, you need to determine the CO2 emissions of regular concrete used in your project for various items.
 2. Comparison and Efficiency Calculation:
  • Calculate the total CO2 emissions for the same amount of low-carbon concrete that you are using.
  • Compare this data with the baseline to determine the percentage reduction in emissions.
 3. Use the EDGE Software: As mentioned above, the EDGE standard does not evaluate using traditional methods, and EDGE provides an online calculation tool that you can use. Simply register within less than 5 minutes to use: https://app.edgebuildings.com/user/login

Through the guidance (items input), you will have a clear picture of actions, strategies using raw materials, supplies, as well as design orientation for the project.

The software will calculate the percentage of energy savings, water savings, and CO2 emission reduction based on the materials used such as concrete, bricks, window materials, etc.

(Vietnamese for this content:

Tiêu chuẩn EDGE không tính điểm theo phương pháp truyền thống, mà đánh giá các dự án dựa trên mức độ cải thiện hiệu quả năng lượng, nguồn nước và nguồn vật liệu so với dự án chuẩn tại địa phương để làm so sánh (Improved case so với Base case).

EDGE có 3 cấp độ, gồm: chứng chỉ công nhận đạt Edge (tạm xem là cơ bản), chứng chỉ Edge cao cấp và chứng chỉ không phát thải Các bon (chứng chỉ này yêu cầu ngoài việc đạt được mức chứng chỉ nâng cao thì trong quá trình vận hành thì không phát thải thêm CO2).

Để được chứng nhận EDGE, dự án của bạn cần đạt được ít nhất 20% tiết kiệm/hiệu quả trong ba lĩnh vực: năng lượng, nước và vật liệu (tổng phải tối thiểu 60%). Trong đó, năng lượng và nước xác định mức độ tiết kiệm, vật liệu xác định mức giảm thải Các bon.

Khi bạn sử dụng bê tông giảm thải CO2, EDGE sẽ xem xét các mức độ giảm thải CO2 so với việc sử dụng các loại bê tông truyền thống để xác định tỷ lệ phần trăm giảm thiểu. Dưới đây là các bước bạn có thể thực hiện để hiểu rõ hơn về điểm số:

 1. Tính toán Baseline (Điểm chuẩn): Đầu tiên, bạn cần xác định lượng khí thải CO2 của bê tông thông thường được sử dụng cho công trình của bạn ứng với các hạng mục khác nhau.
 2. So sánh và Tính toán hiệu quả:
  • Tính toán tổng lượng khí thải CO2 cho cùng khối lượng bê tông giảm thải CO2 mà bạn sử dụng.
  • So sánh số liệu này với điểm chuẩn để xác định tỷ lệ phần trăm giảm thải.
 1. Sử dụng Phần Mềm EDGE:

Như chúng tôi chia sẽ phía trên, tiêu chuẩn Edge không đánh giá theo phương pháp truyền thống và Edge cung cấp phần mềm tính toán trực tuyến mà bạn có thể sử dụng, chỉ cần đăng ký trong vòng chưa đầy 5 phút là sử dụng được: https://app.edgebuildings.com/user/login

Thông qua các hướng dẫn (tiêu đề nhập liệu), bạn sẽ hình dung được rõ nét các hành động, chiến lược sử dụng nguyên vật liệu, vật tư, cũng như định hướng thiết kế cho dự án.

Phần mềm sẽ tính toán tỷ lệ phần trăm tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nước và giảm thải CO2 dựa trên nguồn vật liệu sử dụng như bê tông, gạch, vật liệu làm cửa sổ…)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *